Pilzexkursion

Lieu: Montenau, Klosterstraße 66

Date de début: 27 septembre

Schleimköpfe und Klumpfüße

Treffpunkt: 14 Uhr am Kloster in Montenau

Infos: Sarah Pieper 0473/59 38 20

Info:
Date de début: 27 septembre
Heure de début: 14:00
Heure de fin: 17:00
Organisateur: Natagora/BNVS
Lieu: Montenau, Klosterstraße 66